Ijambo rya Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ku munsi wahariwe amasezerano y’ubumwe bw’abarundi 2018

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;     Imyaka 27 irarangiye Abarundi biyemereje amasezerano y’Ubumwe bwabo. Hari kw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w’1991. Turashimiye Imana Mushoboravyose yagiye imbere Uburundi n’Abarundi muri ico gikorwa c’iteka. Nihabwe icubahiro kandi yame itwungira Ubumwe imisi yose na hose.       Turipfurije umusi mukuru mwiza Abarundi iyo bava bakagera, tuwuhimbaze twibuka ba sokuru bacu batigeze badohoka ku bumwe, na cane cane  imboneza zamye zirazwa ishinga no kubona abonse rimwe babana mu mahoro, basangira akabisi n’agahiye, bongera bazirikana ko basangiye ugupfa no gukira.       Duhimbaje uwu musi mukuru twisunze iki civugo: « Ubumwe ni Inkinzo yamaho ikingira Uburundi bwacu ». Tuzirikane rero ko ata rugamba na rumwe twotsinda tutibangikanije iyo nkinzo, maze tubutsimbataze, tububungabunge, tubukingire ico cose coza gishaka kubuhungabanya, maze butubere isoko ry’amahoro adushikana kw’iterambere rirama.       Iyi sabukuru yo kwigina Ubumwe idusanze mu mahoro kandi twiyunze mu bumwe. Ni akaryo keza ko gushimira ba sokuru bacu baturaze iragi ryiza.   Tumenye rero ko turi ba samuragwa duheze dufate urumuri badusigiye turumurikishe mu kubandaniriza kw’isemo ryiza batugejejeko.     Umusi nk’uyu ni akaryo keza ko kwirimbura, tukaraba iyo tuvuye, aho tugeze n’iyo tugana, umusi wo gushima ivyiza tumaze gushikako no kwibutsa Umurundi wese uruhara rwiwe mu gutsimbataza Ubumwe kugira ngo tuzorage abana bacu Igihugu kizira amacakubiri, ubugunge n’ayandi mazimwe yazingamitse Abarundi, maze dusenyere ku mugozi umwe dushike kw’iterambere rirama kandi ridakumira.     Barundi,...

Read More